Parkinsonin taudin hoito voidaan aloittaa yhä aikaisemmassa vaiheessa

Parkinsonin taudin Käypä hoito -suosituksessa vuodelta 2010 todetaan, että Parkinsonin taudin hoito voidaan aloittaa heti diagnoosin varmistuttua, vaikka taudin oireet eivät vielä aiheuttaisi merkittävää haittaa. Kyseessä on yksi merkittävimmistä muutoksista aiempaan suositukseen verrattuna. Asiaa ovat puoltaneet monet kliiniset tutkimukset.

Parkinsonin taudin Käypä hoito -suosituksen yksi keskeisimmistä muutoksista liittyy siihen, miten tautia tulisi hoitaa sen varhaisvaiheessa. Suosituksessa linjataan, että Parkinsonin lääkehoito voidaan aloittaa, vaikka taudin oireista ei olisi potilaalle minkäänlaista haittaa (Parkinsonin tauti: Käypä hoito -suositus, 2010). Ero aikaisempaan suositukseen on tältä osin huomattava, sillä aiemmin hoidon aloittamisen edellytyksenä oli nimenomaan se, että oireet aiheuttavat potilaalle merkittävää haittaa. Tämä johti siihen, että lääkehoidon aloitusajankohta vaihteli huomattavasti: hoito saatettiin aloittaa heti diagnoosin varmistuttua tai vasta vuosien kuluttua.

Varhaisesta hoidosta enemmän hyötyä kuin haittaa

Parkinsonin tautia koskenut aiempi Käypä hoito -suositus perustui pitkälti siihen näkemykseen, että lääkehoito on vain oireita lievittävää, eikä sen vaikutuksesta taudin kulkuun ollut tutkimusnäyttöä. Lisäksi tiedettiin, että Parkinsonin taudin lääkehoidon kulmakiviin kuuluvan levodopan pitkäaikainen käyttö saattaa aiheuttaa potilaalle tiettyjä haittavaikutuksia. Tästä syystä myös sen aloittamista pyrittiin tietoisesti lykkäämään niin pitkään kuin mahdollista.

Parkinsonin taudin hoitoon on kuitenkin tullut uudenlaisia lääkehoitoja, joiden avulla voidaan korvata levodopan käyttö varhaisessa vaiheessa. Tämän seurauksena myös sen pitkäaikaiseen käyttöön liittyviltä haittavaikutuksilta on voitu välttyä. Esimerkiksi niin sanotut MAO B:n estäjät, kuten rasagiliini ja selegiliini, ovat vaihtoehtoisia tapoja hoitaa sairauteen liittyviä oireita jo hyvin varhaisessa vaiheessa eli silloin, kun oireista ei ole aiheutunut potilaalle vielä merkittävää haittaa. Oireiden lisääntyessä käyttöön voidaan ottaa myös dopamiiniagonistit, joiden avulla levodopan aloitusta voidaan edelleen siirtää.

Uusimman tutkimustiedon valossa on myös saatu viitteitä siitä, että Parkinsonin taudin aikaisemmalla lääkehoidon aloituksella olisi suotuisia vaikutuksia taudin myöhempään kulkuun (Olanow ym. 2009; Parkinson Study Group 2004; Hauser ym. 2009).

Hoidon aikaisempaa aloitusta on tutkittu myös elämänlaadullisesta näkökulmasta. Eräässä aihetta käsitelleessä tutkimuksessa vertailtiin lääkittyjen ja lääkitsemättömien varhaisvaiheen potilaiden elämänlaatua. Tutkimuksessa potilaita voitiin hoitaa millä lääkkeellä tahansa, mutta edellytyksenä oli, ettei siihen saatu yhdistää muita lääkkeitä. Ero näiden ryhmien välillä muodostui selkeäksi. Noin puolentoista vuoden seuranta-ajan jälkeen havaittiin, että lääkitsemättömien potilaiden elämänlaatu oli selkeästi huonontunut lähtötilanteeseen nähden. Lääkityillä sen sijaan tilanne oli säilynyt lähes ennallaan (Grosset ym. 2007).

Mikä Käypä hoito -suositus on?

Käypä hoito -suositus on tutkimusnäyttöön perustuva kansallinen hoitosuositus, jonka tehtävänä on tukea terveydenhuollon päätöksentekoa käytännön hoitotyössä sekä laadittaessa alueellisia hoito-ohjelmia. Käypä hoito -suositukset parantavat hoidon laatua ja vähentävät hoitokäytäntöjen vaihtelua. Parkinsonin tautia koskevan Käypä hoito -suosituksen on koonnut työryhmä, jonka asettivat Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Neurologinen Yhdistys.

Lähteet:
Grosset D et al. A multicentre longitudinal observation study of changes in self-reported health status in people with Parkinson´s disease left untreated at diagnosis. J NeurolNeurosurgPsychiatry, 2007;78:465–9.

Hauser et al.Long-term Outcome of Early Versus Delayed Rasagiline Treatment in Early Parkinson’s Disease. MovementDisorders 2009; 24(4): 564–573
Kaakkola Seppo. Pitäisikö Parkinsonin taudin lääkehoito aloittaa aikaisemmin? Duodecim 2008; 124:961–2.

Olanow CW et al. A double-blind delayed start trial of rasagiline in Parkinson’s disease. N Engl J Med 2009;361:1268–78.

Parkinson Study Group. A controlled, randomized, delayed-start study of rasagiline in early Parkinson disease. ArchNeurol 2004;61:561–6.

Parkinsonin tauti (online). Käypä hoito -suositus.Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologisen Yhdistyksen asettama työryhmä.Helsinki:Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2010 (päivitetty 10.9.2010).Saatavilla Internetissä: http://www.kaypahoito.fi